<<<< ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ>>>>
                   
 
  วันที่  
  เวลา   น.
 ระดับน้ำ   ม.
 *หมายเหตุ ระดับน้ำคิดเป็นเมตร จากระดับทะเลปานกลาง(MSL)
คลิกเพื่อดูระดับน้ำปัจจุบัน
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260